เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "Animation"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสิ่งต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการสร้างชิ้นงานแอนิเมชันประเภทต่างๆเช่น Draw Aninmation, Computer Animation และ Stop Motion ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม

week9

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ และกฎหมายไอที ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างงานแอนนิเมชันโดยไม่ละเมิดและเคารพสิทธิของผู้อื่นได้

Week

Input

Process

Output

Outcome
9
29 ก.ย.
-
3 ..
2557

โจทย์ :
- ประโยชน์ การทำแอนนิเมชัน
- กฎหมาย IT
Key  Question
- ทำไมต้องรู้กฎหมายไอที ?
- ทำไมต้องสร้างการ์ตูนแอนนิเมชัน ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายไอที กับงานแอนนิเมชัน
เครื่องมือคิด
Flow Chart :เกี่ยวกับกฎหมายไอที
Wall  Thinking : Story Board
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานแอนิเมชัน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
-วิทยากร
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
ชง
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “gbot จอมโจรในโลกไซเบอร์” และ “การ์ตูนกฎหมายไอที”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมต้องรู้กฎหมายไอที ?
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากดูคลิปวีดีโอ
- นักเรียนแบ่งกลุ่มอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองเห็นในคลิปวีดีโอ
1.นักเรียนเห็นอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร?
2.นักเรียนคิดว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไร?
3.สิ่งที่เห็นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
เชื่อม
- แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ และกฎหมายไอที กับการสร้างงานแอนนิเมชันในชีวิตประจำวัน
- แต่ละกลุ่มสรุปข้อมูลที่ศึกษาในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
- นักเรียนนำเสนอข้อมูลจากที่ได้ศึกษาค้นคว้า
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับกฎหมายไอทีกับงานแอนนิเมชันในชีวิตประจำวันในรูปแบบ Flow Chart.
ชง
ครูใช้ถามกระตุ้นการคิด “ทำไมต้องสร้างการ์ตูนแอนนิเมชัน ?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของการสร้างงานแอนนิเมชัน
ใช้
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  9


ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- งานแอนิเมชัน
- Flow Chart
เกี่ยวกับกฎหมายไอที
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9  

ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
- การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายไอทีกับการสร้างงานแอนนิเมชันในชีวิตประจำวัน

ความรู้ :
เข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ และกฎหมายไอที ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างงานแอนนิเมชันโดยไม่ละเมิดและเคารพสิทธิของผู้อื่นได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
- การคิดวิเคราะห์กระบวนการทำงานและข้อมูลเกี่ยวโปรแกรมการตัดต่อแอนิเมชัน
- การสังเคราะห์ สร้างสรรค์งานแอนิเมชัน
ทักษะ ICT
- การสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับกฎหมายไอทีกับการสร้างงานแอนนิเมชัน
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและสร้างงานแอนิเมชันให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์งานแอนิเมชัน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆ ยังคงตัดต่องานแอนิเมชันเพิ่มเติมเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วยังขาดการใส่เสียงและดนตรี ทุกคนต่างกระตือรือร้นเพื่อที่จะช่วยกันตัดต่อจนเสร็จ จากนั้นคุณครูก็เปิดงานแอนิเมชันของแต่ละกลุ่มให้เพื่อนๆ ชมระหว่างที่ชมคลิปทุกคนช่วยกันแสดงความคิดเห็นและแนะนำซึ่งกันและกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆ ได้และยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนปรับปรุงเพิ่มเติมงานของตนเอง และสัปดาห์นี้พี่ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และกฎหมายไอทีที่เกี่ยวข้องกับงานแอนิเมชัน โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมต้องรู้กฎหมายไอที ?” ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน เช่น พี่ภูพาน : เราได้ป้องกันตัวจากผู้ร้าย พี่มุก (อุ) : ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตก็จะติดคุกโดยไม่รู้ตัว พี่เอส : จะได้เป็นประโยชน์ต่อตัวเรา พี่อาย : เรารู้เรื่องกฎหมายไอที ก็จะสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ถูกหลอก จากนั้นพี่ๆ ทุกคนก็ได้ทำ Flow chat เกี่ยวกับกฎหมายไอทีและร่วมกันสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ค่ะ

    ตอบลบ