เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "Animation"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสิ่งต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการสร้างชิ้นงานแอนิเมชันประเภทต่างๆเช่น Draw Aninmation, Computer Animation และ Stop Motion ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)ภูมิหลังของปัญหา :  ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่างๆมีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีส่วนทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในปัจจุบันมีความสะดวกสบายมากขึ้น มนุษย์ในสังคมใช้สื่อเทคโนโลยีจำนวนมากในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ทำให้คนในสังคมมีการติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายและมีความรวดเร็วมากกว่าอดีตมาก มีการทำกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันง่ายขึ้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา  ด้านการสาธารณสุข ด้านการคมนาคม ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ฯ ถึงแม้เทคโนโลยีจะมีประโยชน์มากมายเพียงใด หากใช้ไม่ถูกวิธีและใช้แบบไม่สร้างสรรค์ ยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ เช่น ความแตกแยกในสังคม สถาบันครอบครัว และการละเมิดสิทธิของผู้อื่น จากปัญหาดังกล่าวพี่ๆ ป.4 จึงสนใจและอยากเรียนรู้การทำแอนิเมชันเพื่อสร้างสรรค์สื่ออย่างมีวิจารณญาณ ที่เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า


ใบปะหน้า PBL animation P.4 Q2
ปฏิทินการเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ  PBL ใหม่
ตารางวิเคราะห์ เอนิเมชัน Q.2 57