เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "Animation"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสิ่งต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการสร้างชิ้นงานแอนิเมชันประเภทต่างๆเช่น Draw Aninmation, Computer Animation และ Stop Motion ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม

week6


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจกระบวนทำงานและสามารถสร้างสรรค์งานแอนิเมชันให้ผู้อื่นเข้าใจได้

Week

Input

Process

Output

Outcome
6
8-12 ก.ย.
2557


โจทย์ : การตัดต่อแอนิเมชัน
(Draw Animation, Stop Motion , Computer Animation)
Key  Question
 นักเรียนจะตัดต่องาน Animation ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือโปรแกรมต่างๆในการสร้างและตัดต่อแอนิเมชัน
Round Rubin  :
- รายงานความคืบหน้าของการทำงานการตัดต่อแอนิเมชัน  รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างการทำงาน
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงานแอนิเมชันของแต่ละกลุ่มในสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เครื่องมือคิด
Flow Chart : สรุปกระบวนการสร้างงานแอนิเมชันของแต่ละกลุ่ม
Wall  Thinking : Story Board
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานแอนิเมชัน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- วิทยากร ครูต้น,ครูนัด
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรมตัดต่อต่างๆเช่น Photo shop, Corel Video    Studio 12


ชง
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะตัดต่องาน Animation ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนงานตาม  Story Board ที่วางไว้ทำ สร้างตัวละคร ออกแบบฉาก ออกแบบอุปกรณ์ประกอบฉาก ฯลฯ ศึกษาโปรแกรมตัดต่อต่างๆเช่น Photo shop, Corel Video    Studio 12
- ครูเชิญวิทยากรสาธิตและแนะนำเทคนิคการตัดต่อ (Draw Animation, Stop Motion , Computer Animation)ที่จะนำมาปรับใช้ในการสร้างงานแอนิเมชัน
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าของการ
ทำงานการตัดต่อแอนิเมชัน  รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างการทำงาน
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานแอนิเมชันที่ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงานแอนิเมชันของแต่ละกลุ่มในสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ใช้

-นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือตัดต่องานแอนิเมชันตามที่วางแผนงานไว้โดยมีคุณครูคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตัดต่อต่างๆ

-นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือตัดต่องานแอนิเมชันตามที่วางแผนงานไว้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ชิ้นงาน
- งานแอนิเมชัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 6 

ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการตัดต่องานแอนิเมชัน
- สร้างตัวละคร ออกแบบฉาก ออกแบบอุปกรณ์ประกอบฉาก ฯลฯ ศึกษาโปรแกรมตัดต่อต่างๆตาม
Story Board ที่วางไว้

ความรู้ :
เข้าใจกระบวนทำงานและสามารถสร้างสรรค์งานแอนิเมชันให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
- การคิดวิเคราะห์กระบวนการทำงานและข้อมูลเกี่ยวโปรแกรมการตัดต่อแอนิเมชัน
- การสังเคราะห์ สร้างสรรค์งานแอนิเมชัน
ทักษะ ICT
- การสืบค้นข้อมูล โปรแกรมการตัดต่องานแอนิเมชัน ประเภทต่างๆ
- การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดต่องานแอนิเมชันประเภทต่าง
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและสร้างงานแอนิเมชันให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์งานแอนิเมชัน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆ ได้เรียนรู้การตัดต่อแอนิเมชัน ทุกคนในกลุ่มต่างก็แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายทั้งสัปดาห์ แต่ละกลุ่มยังคงอยู่กับการวางแผนงานตาม Story Board การวางตัวละคร การออกแบบฉาก การกำหนดสถานที่ อารมณ์ของตัวละครในเรื่อง ออกแบบอุปกรณ์ประกอบฉาก ฯลฯ มีบางกลุ่มที่สับสนกับการทำ Draw Animation คิดว่าทำเหมือน Stop Motion แต่ก็แก้ปัญหาได้ดีโดยการวาดภาพแล้วก็ถ่ายไปทีละฉาก สำหรับกลุ่ม Stop Motion เริ่มทำฉาก ตัวละคร สถานที่ และถ่ายภาพทีละชาร์ต ส่วนกลุ่มที่ทำ Computer Animation ก็เริ่มที่จะหาข้อมูลในการทำแอนิเมชันและเลือกโปรแกรมในการวาดแต่บางกลุ่มสามารถพูดคุยตกลงกันได้และทำได้อย่างรวดเร็ว ตลอดทั้งสัปดาห์เด็กๆได้เตรียมงานแอนิเมชันและได้ร่วมกันสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ