เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "Animation"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสิ่งต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการสร้างชิ้นงานแอนิเมชันประเภทต่างๆเช่น Draw Aninmation, Computer Animation และ Stop Motion ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม

Week 8

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจกระบวนทำงานและสามารถสร้างสรรค์งานแอนิเมชันให้ผู้อื่นเข้าใจได้

Week

Input

Process

Output

Outcome
8
22-26
 ก.ย.
2557


โจทย์ :
การตัดต่อแอนิเมชัน
Key  Question
 นักเรียนจะตัดต่องาน  Computer Animation ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือโปรแกรมต่างๆในการสร้างและตัดต่อแอนิเมชัน
Round Rubin  :
- รายงานความคืบหน้าของการทำงานการตัดต่อแอนิเมชัน  รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างการทำงาน
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงานแอนิเมชันของแต่ละกลุ่มในสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เครื่องมือคิด
Flow Chart :สรุปกระบวนการสร้างงานแอนิเมชันของแต่ละกลุ่ม
Wall  Thinking : Story Board
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานแอนิเมชัน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
-วิทยากร (ครูนัด / ครูต้น)
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
- คอมพิวเตอร์

- โปรแกรมตัดต่อ เช่น open short
ชง
นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
เชื่อม
- ครูเชิญวิทยากรสาธิตและแนะนำเทคนิคการตัดต่อเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำมาปรับใช้ในการสร้างงานแอนิเมชันต่อจากสัปดาห์ที่ 7
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนองานการตัดต่อแอนิเมชันที่เสร็จสมบูรณ์  รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างการทำงาน
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงานกลุ่ม
- นักเรียนแต่ละคู่นำเสนองานแอนนิเมชันที่เสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างการทำงาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานแอนนิเมชัน
-นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการทำแอนนิเมชัน
ใช้

-นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือตัดต่องานแอนิเมชันตามที่วางแผนงานไว้โดยมีคุณครูคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตัดต่อต่างๆ

- นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือตัดต่องานแอนิเมชันที่วางแผน Story board ไว้
-นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทำแอนนิเมชันในรูปแบบ Flow Chart
นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8


ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- งานแอนิเมชัน
- Flow Chart ขันตอนการทำแอนนิเมชัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8 

ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
- สร้างตัวละคร ออกแบบฉาก ออกแบบอุปกรณ์ประกอบฉาก ฯลฯ ศึกษาโปรแกรมตัดต่อต่างๆตาม
Story Board ที่วางไว้

ความรู้ :
เข้าใจกระบวนทำงานและสามารถสร้างสรรค์งานแอนิเมชันให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
- การคิดวิเคราะห์กระบวนการทำงานและข้อมูลเกี่ยวโปรแกรมการตัดต่อแอนิเมชัน
- การสังเคราะห์ สร้างสรรค์งานแอนิเมชัน
ทักษะ ICT
- การสืบค้นข้อมูล โปรแกรมการตัดต่องานแอนิเมชัน ประเภทต่างๆ
- การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดต่องานแอนิเมชันประเภทต่าง
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและสร้างงานแอนิเมชันให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์งานแอนิเมชัน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย

- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน 1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ 7 ค่ะ นักเรียนยังคงทำงานตัดต่อ Animation ซึ่งทุกกลุ่มได้เจอปัญหาที่แตกต่างกันจากสัปดาห์ที่แล้ว และในสัปดาห์นี้ก็ได้เชิญวิทยากรมาสาธิตและแนะนำเทคนิคการตัดต่อเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำมาปรับใช้ในการสร้างงานแอนิเมชันต่อ ซึ่งทั้งห้ากลุ่มนี้ก็สร้าง Animation โดยเลือกรูปแบบ Stop Motion ในการสร้างสรรค์งาน จากนั้นก็เริ่มทำฉาก ถ่ายภาพ การตัดต่อและการอัดเสียง ขณะที่ตัดต่องาน Animation นักเรียนแต่ละกลุ่มมีความกระตือรือร้น รู้หน้าที่ของตนเองมากขึ้น และร่วมกันวางแผนการทำได้อย่างดี จากนั้นนักเรียนทุกคนก็ได้ออกแบบ Animation เป็นการ์ตูนช่องของตนเอง และร่วมกันสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ค่ะ

    ตอบลบ