เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "Animation"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสิ่งต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการสร้างชิ้นงานแอนิเมชันประเภทต่างๆเช่น Draw Aninmation, Computer Animation และ Stop Motion ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม

week3

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและอธิบายความสำคัญของการสร้างสรรค์งานแอนิเมชันที่นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

Week

Input

Process

Output

Outcome
3
18 - 22 ส.ค.
2557


โจทย์ : Flip Book
Key  Questions
นักเรียนจะสามารถนำเสนองาน
Flip Book อย่างง่ายที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Round Rubin   :
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของงานแอนิเมชัน และการนำงานแอนิเมชันมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำ Flip Book
 Wall  Thinking : ชิ้นงาน Flip Book
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน Flip Book
Round Table :วิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ“การทำ  Flip  book
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- วิทยากร (พี่เพลง,พี่ยุ้ย)
สื่อและแหล่งเรียนรู้- อินเตอร์เน็ต
- คลิปวีดีโอ“การทำ  Flip  book

ชง
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
-นักเรียนจะแสดงละครสื่ออารมณ์ที่ให้แง่คิดกับผู้ชมได้อย่างไร
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับละครแต่ละเรื่อง ว่ามีอารมณ์และความรู้สึกอย่างไร เช่น โกรธ , เสียใจ , ดีใจ , เขิน ,ตื่นเต้น , กำลังมีความรัก  เป็นต้น
-นักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้าง
-นักเรียนแต่ละกลุ่มซ้อมการแสดง
ใช้
- นักเรียนแสดงละครสื่ออารมณ์
-นักเรียนเขียนสะท้อนละครสื่ออารมณ์
ชง
- ครูเชิญวิทยากร(พี่เพลง,พี่ยุ้ย) สาธิตและแนะนำเทคนิคการวาดภาพสื่ออารมณ์และวาดภาพอย่างง่าย ที่จะนำมาปรับใช้ในการสร้างงานแอนิเมชัน
เชื่อม
- นักเรียนสังเกตศึกษาและเรียนรู้เทคนิคการวาดภาพสื่ออารมณ์และวาดภาพอย่างง่าย เพื่อนำไปใช้ในการทำ  Flip  book 
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
ใช้
-นักเรียนวาดภาพสื่ออารมณ์
ชง
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “การทำ  Flip  book
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการดูคลิปวีดีโอ“การทำ  Flip  book”บ้าง?
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ“การทำ  Flip  book
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะสามารถนำเสนองาน Flip Book อย่างง่ายที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้อย่างไร?
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการนำเสนองาน Flip Book
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนองาน Flip Book ของตนเอง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
ใช้
- ครูแจกอุปกรณ์ทำสมุดดีด (Flip Book /เชามา
โทรป)
1. ปากกา ดินสอ  สี
2. กระดาษ ตัดเป็นแผ่นเท่าๆกัน 50 แผ่น
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบตัวละครที่สื่ออารมณ์ของตนเอง
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3
ชิ้นงาน
- เขียนสะท้อนละครสื่ออารมณ์
- วาดภาพสื่ออารมณ์
- Flip Book / เชามาโทรป จากกระดาษ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3  

ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำ Flip Book อย่างง่าย
- การศึกษาข้อมูล และจัดกระทำข้อมูล
 - การตอบคำถาม
- วิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
 “การทำ  Flip  book

ความรู้ :
เข้าใจและอธิบายความสำคัญของการสร้างสรรค์งานแอนิเมชันที่นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่มศึกษา 
- เรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
- การคิดวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์ และคิดสร้างสรรค์การทำ
 Flip Book อย่างง่าย
- คิดสังเคราะห์ แยกแยะขั้นตอนองค์ประกอบต่างๆที่ทำให้ภาพเคลื่อนไหวจากการดูคลิปวีดีโอได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำ ชาร์ตความรู้ สรุปความสำคัญของงานแอนิเมชัน และการนำงานแอนิเมชันมา


ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของงานแอนิเมชัน และการนำงานแอนิเมชันมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม

คุณลักษณะ :
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
- มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำ Flip book ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง คุณครูให้แบ่งกลุ่มแสดงละครสื่ออารมณ์และความรู้สึกของตัวละคร เช่น โกรธ , เสียใจ , ดีใจ , เขิน ,ตื่นเต้น , กำลังมีความรัก เป็นต้น พี่ๆ รู้สึกตื่นเต้นและแสดงละครได้สมบทบาทที่ได้รับมากค่ะ หลังจากนั้นพี่ๆ ก็ช่วยกันสะท้อนละครแต่ละเรื่องที่แสดงว่าสื่ออารมณ์และความรู้สึกอย่างไรบ้าง ทุกคนช่วยกันตอบ เช่น อารมณ์โกรธจะแสดงความรู้สึกไม่พอใจ , อารมณ์เสียใจ ก็จะเศร้าหรือร้องไห้ , อารมณ์ดีใจ ก็จะร่าเริง ยิ้มแย้มมีความสุข เป็นต้น วันต่อมา ได้เชิญวิทยากร (พี่เพลง,พี่ยุ้ย)มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวาดภาพสื่ออารมณ์และการวาดภาพอย่างง่าย พี่เพลงได้ถามพี่ ป. 4 ว่าในชีวิตประจำวันของเรามีอารมณ์ไหนบ้าง ทุกคนช่วยกันตอบ ว่า โกรธ , เสียใจ , ดีใจ , เขิน ,ตื่นเต้น , กำลังมีความรัก , ร้องไห้ , ตกใจ , กลัว ฯลฯ (พี่เพลงวาดภาพสื่ออารมณ์ประกอบ) และยังมีการเล่นเกมส์ทายสีหน้าว่าสื่ออารมณ์อะไร โดยจะเลือกตัวแทนออกมาแล้วไบ่ท่าทางให้เพื่อนทาย พี่ๆ ตื่นเต้น สนุกสนาน เพลิดเพลินมากค่ะ จากนั้นพี่เพลงก็ให้พี่ๆ ป. 4 วาดภาพใบหน้าหันไปทาง ซ้าย ขวา หน้าตรง ก้มหน้า แล้วให้ใส่ตาและปาก ทุกคนทำงานออกมาได้สวยมากค่ะ วันถัดมาพี่ๆ ได้ดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการทำ Flip book ขณะที่ดูคลิปครูและนักเรียนสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำ Flip book ซึ่งพี่ๆ ต่างกระตือรือร้นที่จะคิดออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานในฉบับของตนเอง โดยแต่ละคนได้นำเสนอเล่าเรื่องราวการทำชิ้นงานของตนเอง เช่น แอ๋ม : ทำเรื่องยุง เพราะ Quarter ที่แล้วหนูเรียนเรื่องยุงรู้จักวงจรชีวิตของยุงค่ะ , พลอย : ทำเรื่องต้นไม้ เพราะจะได้รู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ , เอส : ดากอนบอล เพราะชอบดูการ์ตูนเรื้องนี้ ฯลฯ พี่ๆ ต่างให้เหตุผลในการทำงานของตัวเองได้เป็นอย่างดี หลังจากได้ทำ Flip book เสร็จแล้วทุกคนก็ได้ชื่นชมผลงานของตนเองและของเพื่อนๆ หลังจากนั้นพี่ๆ ร่วมกันสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ค่ะ

    ตอบลบ