เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "Animation"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสิ่งต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการสร้างชิ้นงานแอนิเมชันประเภทต่างๆเช่น Draw Aninmation, Computer Animation และ Stop Motion ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม

week1

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
4-8 ส.ค.
2557
โจทย์ :  เรื่องที่อยากเรียนรู้
Key  Questions
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการดูนิทานบ้าง?
- นักเรียนคิดว่าคลิป Animation ในแต่ละเรื่องมีรูปแบบการนำเสนอที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Round Rubin  :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟัง
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
Think  Pair Share : ชื่อหน่วย
Card and Chart : สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
Blackboard  Share : แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
Mind  Mapping : ก่อนการเรียนรู้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานสรุป
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู (ผู้สร้างการเรียนรู้โดยการใช้คลิปวีดีโอกระตุ้นการเรียนรู้ และใช้คำถามชวนคิดหลังจากการดูหรือทำกิจกรรมเสร็จ)
- นักเรียน (ผู้ร่วมเรียนรู้ และทำงานร่วมกับผู้อื่น)
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอ เรื่องสัญญาของแม่ 
- คลิปวีดีโอนิทานของพ่อ
- คลิปวีดีโอ Zero 

ชง
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ นิทานเรื่องสัญญาของแม่ ,นิทานของพ่อ และ Zero 
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง  พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ นิทานเรื่องสัญญาของแม่ ,นิทานของพ่อ, Zero  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อดังนี้
- นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากการดูคลิปวีดีโอ นิทานเรื่องสัญญาของแม่ ,นิทานของพ่อ, Zero  และรู้สึกอย่างไร ?
- ได้เรียนรู้อะไรจากการดูคลิปวีดีโอ
- นักเรียนคิดว่าคลิป Animation ในแต่ละเรื่องมีรูปแบบการนำเสนอที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
ใช้
นักเรียนทดลองวาดภาพสื่ออารมณ์ที่หลากหลาย เช่น โกธร เศร้า ยิ้มดีใจ และลักษณะการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต เช่น การเดินการนั่ง การ
นอน การกินเป็นต้น
ชง  ครูทบทวนกิจกรรมของวันที่ผ่านมา  แล้วกระตุ้นด้วยคำถามดังต่อไปนี้
- นักเรียนมีความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ Animation ?
- นักเรียนจะตั้งคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับ Animation อย่างไร ?
เชื่อม
นักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้ว และคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เครื่องมือคิด (Blackboard  Share)
ใช้
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนร่วมกันติดชิ้นงาน และตกแต่งระบายสีชาร์ตสิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่อยากเรียนรู้
ชง ครูกระตุ้นด้วยคำถามต่อ “นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วย  Animation ก่อนเรียนรู้อย่างไรบ้าง ?”
เชื่อม
นักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับความเข้าใจก่อนการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือคิด  ( Blackboard  Share)
 ใช้
- นักเรียนสรุปความเข้าใจก่อนเรียนเป็น
 
Mind Mapping
-  นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน และเพิ่มเติมชิ้นงานซึ่งกันและกัน
ชิ้นงาน
- ภาพวาดสื่ออารมณ์
- หุ่นปั่นดินน้ำมันการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต
- หัวข้อหน่วย
- สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อหน่วย
- Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ที่ 1
ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นจากการดูคลิปวีดีโอ
- พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้

ความรู้ :
วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่เรียนรู้ และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้

ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์แรกของการเปิดเรียน Q.2 พี่ๆ ป. 4 ตื่นเต้นกับมุมโมเดลสามมิติ รูปภาพหน้าห้องและบรรยากาศภายห้องเรียนที่คุณครูช่วยกันจัดไว้ และในช่วงเวลาว่าง พี่ๆทุกคนได้ช่วยคุณครูต่อโมเดล บ้าน 3 มิติ แล้วในช่วงบ่ายครูได้เปิดคลิปวีดีโอเรื่อง Zero ซึ่งเป็นการ์ตูน Animation ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไร เด็กๆ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน เช่น อารมณ์ ความรู้สึก ท่าทาง การเคลื่อนไหวของตัวละครในเรื่อง จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดต่อ “นักเรียนรู้สึกอย่างไร” ทุกคนให้ความคิดเห็นคล้ายๆกันคือรู้สึกสงสาร เพราะตัวละครในเรื่องมีสิทธิไม่เท่าเทียมกัน ถูกก้นแกล้ง ไม่ยอมรับให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จากนั้นครูถามนักเรียนว่าคลิปZeroและคลิปนิทานพ่อกับแม่แตกต่างกันอย่างไร พี่ๆช่วยกันตอบว่า คลิป Zero จะใช้หุ่นปั้นและขยับได้ไม่มาก ส่วนคลิปนิทานจะใช้เทคนิคการวาดสื่ออารมณ์ในการนำเสนอจากนั้นนักเรียนวาดภาพหลากหลายอารมณ์และภาพการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ
    ในวันอังคารครูสอบถามเรื่องที่เด็กอยากเรียนรู้ นักเรียนได้เสนอมา 5 เรื่องด้วยกันดังนี้ คอมพิวเตอร์ , Animation เทคโนโลยี ,การตัดต่อหนังสั้น, รถ นักเรียนจึงช่วยกันขมวดเข้าด้วยกันคือ Animation ช่วยกันตั้งชื่อหน่วยว่า Animation Creator เขียนสิ่งที่รู้แล้วและตั้งคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ แล้วติดชิ้นงานพร้อมตกแต่งต่อในวันพุธ ส่วนวันพฤหัสบดี นักเรียนได้สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนในรูปแบบ Mind Mapping ในวันศุกร์นักเรียนสรุปความเข้าใจหลังการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 1 เช่น Mind Mapping , การ์ตูนช่อง เขียนบรรยาย

    ตอบลบ