เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "Animation"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสิ่งต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการสร้างชิ้นงานแอนิเมชันประเภทต่างๆเช่น Draw Aninmation, Computer Animation และ Stop Motion ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม

week10

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ หน่วย Animation  Creator  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชี้ ให้เห็นคุณค่า แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้

Week

Input

Process

Output

Outcome
10
6-10
ต.ค.
2557


โจทย์ :
- การตกผลึกความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้มาทั้งหมด
- นิทรรศการงานแอนิเมชัน
- การแสดงละคร
Key  Questions
- นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ หน่วย Animation  Creator    ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผย แพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ หน่วย Animation  Creator 
Round Rubin  :การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมา
Mind Mapping :หลังการเรียนรู้
เครื่องมือคิด
Show and Share : นำเสนอการประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้
หน่วย Animation  Creator    
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต

ชง
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ศึกษาผ่านมาเกี่ยวกับ หน่วย Animation  Creator  ให้ผู้อื่นรับทราบได้อย่างไร?”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมา
-ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน หน่วย Animation  Creator    
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?”
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  จากการเรียนรู้ หน่วย Animation  Creator 
-นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้
หน่วย Animation  Creator 
ในครั้งนี้
- นักเรียนทุกคน Show and Share
นำเสนอการประเมินตนเอง  ให้ครูและเพื่อนๆฟัง
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ใช้
-นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานแอนิเมชัน
-นักเรียนแต่ละคนเขียน Mind  Mapping
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
-นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  10

ชิ้นงาน
- Mind Mapping หลังการเรียนรู้
- เขียนสิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา
- การแสดงละคร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 10  

ภาระงาน
- การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ หน่วย Animation  Creator  ให้ผู้อื่นเข้าใจ
- การวางแผนการแสดงละคร/ร้องเพลงความรู้ :
เข้าใจและและสามารถอธิบายเกี่ยวกับความ สำคัญของการนำงานแอนิเมชันมาปรับประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆของสังคมโลกปัจจุบันได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
ทักษะการคิด
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนองานแอนิเมชันจากคลิปหรือภาพยนตร์ที่ได้ดู (การดำเนินเรื่อง ฉาก ตัวละคร ฯ )
 ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเองเขียนบทความให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูล/การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการเรียนเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 10 พี่ๆได้สรุปสิ่งที่ได้การเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ หน่วย “Animation Creator” ตลอดทั้ง Q.2 ที่ผ่านมาพี่ๆป.4 สรุปการเรียนรู้ร่วมกันกับน้องๆและพี่ๆ ให้คุณครู ผู้ปกครองและเพื่อนๆได้ฟังและได้ชม ซึ่งพี่ๆทุกคนได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ ไม่ว่าเป็นการแสดงละคร การเล่นดนตรี โชว์งานตัดต่อแอนิเมชัน ทุกคนช่วยกันเตรียมงานที่จากนำเสนอด้วยความกระตือรือร้นและตื่นเต้นกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา เห็นทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง และได้ยินเสียงหัวเราะ การชื่นชมกันและกัน จากนั้นคุณครูและพี่ๆร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ การนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมที่ชอบ สิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ควรพัฒนา ร่วมกันตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนของแต่ละคน โยภาพรวมทุกคนสามารถตอบสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ตามความเข้าใจได้เป็นอย่างดี ซึ่งในวันนี้พี่ๆ ได้ร่วมกิจกรรมห่อข้าวมารับประทานร่วมกันค่ะ

    ตอบลบ