เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "Animation"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสิ่งต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการสร้างชิ้นงานแอนิเมชันประเภทต่างๆเช่น Draw Aninmation, Computer Animation และ Stop Motion ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม

week4-5


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจกระบวนการสร้างและนำเสนองานแอนิเมชันในรูปแบบต่างๆตามความสนใจได้

Week

Input

Process

Output

Outcome
4-5
25 ..
-
5 ก.ย.
2557


โจทย์ : กระบวนการสร้างงานแอนิเมชัน
Key  Question
นักเรียนจะนำเสนองานแอนิเมชันได้อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้ ?
เครื่องมือคิด
Round Rubin  :
-
ศึกษาข้อมูล วางแผน และแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานในการสร้างงานแอนิเมชันในรูปแบบตามที่กลุ่มตนเองสนใจ
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- วิทยากร (พี่เพลง , พี่ยุ้ย ,พ่อพี่โอเปิ้ล)
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
- คลิปวีดีโอเกี่ยวกับงานแอนิเมชันประเภทต่างๆ  ( Draw Animation , Stop Motion, Computer Animation )
- ภาพการ์ตูน(สื่ออารมณ์ต่างๆ)
-กล้องถ่ายรูป


ชง
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสามารถสร้างงานแอนิเมชัน 1 เรื่องได้อย่างไร ? ”
- นักเรียนค้นคว้า  หาข้อมูล เกี่ยวกับการสร้างงานแอนิเมชัน
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างงานแอนิเมชัน  เช่น  Draw  Animation , stop  Motion , computer  Animation เป็นต้น
ใช้
- นักเรียนทำ  Mind Mapping  กระบวนการสร้างแอนิเมชัน
ชง
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ เกี่ยวกับ Draw Animation , Stop Motion ,Computer Animation
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง  พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ  Draw Animation , Stop Motion , Computer Animation ครูตั้งคำถาม

กระตุ้นการคิดต่อดังนี้
- นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากการดูคลิปวีดีโอ Draw Animation , Stop Motion , Computer Animation  และรู้สึกอย่างไร ?
- ได้เรียนรู้อะไรจากการดูคลิปวีดีโอ
- นักเรียนคิดว่าคลิป Animation ในแต่ละเรื่องมีรูปแบบการนำเสนอที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
ใช้
นักเรียนเขียนสิ่งที่ได้จากการดูคลิปวีดีโอ
ชง
- ครูเชิญวิทยากร(พี่เพลง,พี่ยุ้ย) สาธิตและแนะนำเทคนิคการวาดภาพรูปสัตว์ ที่จะนำมาปรับใช้ในการสร้างงานแอนิเมชัน
เชื่อม
- นักเรียนสังเกตศึกษาและเรียนรู้เทคนิคการวาดภาพรูปสัตว์ เพื่อนำไปใช้ในการทำ  Animation
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
ใช้
-นักเรียนวาดภาพรูปสัตว์
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำเสนอขั้นตอนการสร้างแอนิเมชันอย่างไร ? ”
เชื่อม
- แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มเพื่อสร้างสรรค์งาน

แอนิเมชันตามความสนใจ
( Draw Animation  , Stop Motion ,
 Computer  Animation )
ใช้
-นักเรียนทำขั้นตอนการสร้างแอนิเมชัน
- นำเสนอขั้นตอนการสร้างแอนิเมชัน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4
เชื่อม
- ครูเชิญวิทยากรสาธิตและแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพ ที่จะนำมาปรับใช้ในการสร้างงานแอนิเมชัน
- นักเรียนสังเกตศึกษาและเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพและการใช้กล้องถ่ายภาพ เช่น แสง ฉาก การสะท้อน การซูมระยะไกล ระยะใกล้ ระยะกลาง การถ่ายภาพที่ละ Shot การเลือกมุมกล้อง ฯลฯ เพื่อนำไปใช้ในการถ่ายภาพสำหรับทำแอนิเมชัน
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสามารถนำเสนองานแอนิเมชันได้อย่างไร ? ”
เชื่อม
- แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มเพื่อสร้างสรรค์งานแอนิเมชันตามความสนใจ
( Draw Animation  , Stop Motion ,
 Computer  Animation )

เชื่อม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาข้อมูล วางแผน และแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานในการสร้างงานแอนิเมชันในรูปแบบต่างๆตามที่กลุ่มตนเองสนใจ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ Story Board
 - ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนำมาปรับใช้ในการทำ Story Board ให้สมบูรณ์มากขึ้น
ใช้
-แบ่งกลุ่มนักเรียนฝึกการใช้กล้องถ่ายภาพโดยมีวิทยากรคอยให้คำแนะนำ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนและทำ
 Story Board เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ
นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 5

ชิ้นงาน
- Mind Mapping  กระบวนการสร้างแอนิเมชัน
-เขียนสิ่งที่ได้จากการดูคลิปวีดีโอ
- วาดภาพรูปสัตว์
ทำขั้นตอนการสร้างแอนิเมชัน
- Story Board
งานแอนิเมชัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ ที่ 4 5

ภาระงาน
- การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ทำ
- การศึกษาข้อมูล และจัดกระทำข้อมูล
- การถ่ายภาพ
ความรู้ :
เข้าใจกระบวนการสร้างและนำเสนองานแอนิเมชันในรูปแบบต่างๆตามความสนใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่มศึกษา 
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
- การคิดวิเคราะห์กระบวนการสร้างงานแอนิเมชัน
 - การสังเคราะห์ สร้างสรรค์ Story Board
งานแอนิเมชัน
 ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสร้างงานแอนิเมชันในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำ Story Board เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการนำเสนอในรูปแบบแอนิเมชันได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ Story Board
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

2 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 4 ของการเรียนรู้กระบวนการสร้างงานแอนิเมชัน พี่ๆ ทุกคนได้ค้นคว้า หาข้อมูลเกี่ยวกับแอนิเมชันและกระบวนการที่จะสร้างด้วย Draw Animation , Stop Motion , Computer Animation ระหว่างที่พี่ๆ หาข้อมูลหลายคนพบปัญหาในการสืบค้นข้อมูล โดยการหาข้อมูลไม่ครบและหาไม่เจอ พี่ๆ จึงแก้ปัญหาไปค้นหาในห้องสมุดและสอบถามข้อมูลจากผู้รู้เพิ่มเติม จากนั้นก็สรุปเป็น Mind Mapping วันต่อมาเชิญครูนัดมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างงานแอนิเมชัน จากนั้นก็ให้ดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ Draw Animation , Stop Motion , Computer Animation เป็นต้น ในขณะที่ดูคลิปวีดีโอ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “แอนิเมชันแต่ละเรื่องมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?” ภูพาน : มีวิธีทำที่แตกต่างกัน เช่น Draw Animation เป็นการวาดภาพเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องคับ อาย : แตกต่างกันเพราะงานบางชิ้นต้องใช้การวาดภาพ บางอย่างสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำได้คับ เอส : สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการวาดภาพและตัดต่ได้ จากนั้นทุกคนได้เขียนสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ พอเสร็จแล้วคุณครูให้พี่ๆ แบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม แล้วเลือกหัวข้อดังต่อไปนี้ Draw Animation , Stop Motion , Computer Animation หลังจากที่เลือกหัวข้อเสร็จสรุปได้ว่า เลือก Draw Animation 2 กลุ่ม ,เลือก Stop Motion 1 กลุ่ม , เลือก Computer Animation 2 กลุ่ม เสร็จแล้วแต่ละกลุ่มก็ช่วยกันเสนอความคิดเห็นในการทำขั้นตอนการสร้างแอนิเมชันในแต่ละหัวข้อที่ได้ จากนั้นทุกคนก็ได้ฝึกซ้อมที่จะนำเสนอชิ้นงานให้เพื่อนฟัง ทุกกลุ่มนำเสนอได้อย่างยอดเยี่ยมมากค่ะ วันถัดมา พี่เพลง พี่ยุ้ย มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวาดภาพรูปสัตว์ ทุกคนได้เสนอชื่อสัตว์ที่ตนเองรู้จักมา เช่น ลิง , สุนัข , แมว , ไก่ ,เสือ , ยีราฟ ฯลฯ จากนั้นให้ทุกคนออกมาวาดภาพรูปสัตว์ที่นำเสนอมาพร้อมพี่เพลงบอกเทคนิคการวาดภาพ พอเสร็จทุกคนก็ทำชิ้นงานวาดภาพรูปสัตว์ 10 ตัว หลังจากนั้นทุกคนร่วมกันสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ค่ะ

    ตอบลบ
  2. อีกหนึ่งสัปดาห์ที่พี่ๆ ได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการสร้างงานแอนิเมชัน มีคุณพี่ออสตินมาแนะนำเกี่ยวกับการถ่ายภาพ เรียนรู้มุมกล้อง การซูมระยะใกล้ ระยะไกล การสะท้อนของแสง จากนั้นพี่ๆ ทุกคนก็ฝึกการใช้กล้องถ่ายภาพ โดยมีวิทยากรช่วยแนะนำ วันต่อมาครูต้นให้ดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการสร้างแอนิเมชัน Darw Animation , Stop Motion , Computer Animation และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำ Story Board ไม่ว่าจะเป็นการวางเค้าโครงเรื่อง ฉาก ตัวละคร เสียง สถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง เสร็จแล้วพี่ๆ ได้จับสลากหัวข้อที่จะทำ Story Board มีหัวข้อดังต่อไปนี้ - ภาวะโลกร้อน –ข้าวปลอดสารพิษ -เพื่อน -ขยะอาหาร -ขยะ ได้หัวข้อแล้วพี่ๆ ช่วยกันวางแผนการทำ Story Board ตามหัวข้อที่เลือกได้ แต่ละกลุ่มจะมีคุณครูช่วยดูแลคอยให้คำแนะนำ หลังจากนั้นทุกคนร่วมกันสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ค่ะ

    ตอบลบ