เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "Animation"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสิ่งต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการสร้างชิ้นงานแอนิเมชันประเภทต่างๆเช่น Draw Aninmation, Computer Animation และ Stop Motion ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม

week7


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจกระบวนทำงานและสามารถสร้างสรรค์งานแอนิเมชันให้ผู้อื่นเข้าใจได้

Week

Input

Process

Output

Outcome
7
15-19
 ก.ย.
2557โจทย์ : การตัดต่อแอนิเมชัน
Key  Question
 นักเรียนจะตัดต่องาน Animation ให้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือโปรแกรมต่างๆในการสร้างและตัดต่อแอนิเมชัน
Round Rubin  :
- รายงานความคืบหน้าของการทำงานการตัดต่อแอนิเมชัน  รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างการทำงาน
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงานแอนิเมชันของแต่ละกลุ่มในสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เครื่องมือคิด
Flow Chart :สรุปกระบวนการสร้างงานแอนิเมชันของแต่ละกลุ่ม
Wall  Thinking : Story Board
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานแอนิเมชัน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
-วิทยากร
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรมตัดต่อ เช่น open short

ชง
นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนงานตาม  Story Board ที่วางไว้ทำ สร้างตัวละคร ออกแบบฉาก ออกแบบอุปกรณ์ประกอบฉาก ฯลฯ ต่อจากสัปดาห์ที่ 6
- ครูเชิญวิทยากรสาธิตและแนะนำเทคนิคการตัดต่อเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำมาปรับใช้ในการสร้างงานแอนิเมชัน
ใช้

-นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือตัดต่องานแอนิเมชันตามที่วางแผนงานไว้โดยมีคุณครูคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตัดต่อต่างๆ

เชื่อม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าของการ
ทำงานการตัดต่อแอนิเมชัน  รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างการทำงาน
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน
ใช้
-นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือตัดต่องานแอนิเมชัน
ตามที่วางแผนงานไว้จนเสร็จสมบูรณ์
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานแอนิเมชันที่ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงานแอนิเมชันของแต่ละกลุ่มในสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนสรุปกระบวนการสร้างงานแอนิเมชันของกลุ่มตนเองในรูปแบบ
Flow Chart
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 7
 
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- งานแอนิเมชัน
- Flow Chart สรุปกระบวนการสร้างงานแอนิเมชันของแต่ละกลุ่ม
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 7  

ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
- สร้างตัวละคร ออกแบบฉาก ออกแบบอุปกรณ์ประกอบฉาก ฯลฯ ศึกษาโปรแกรมตัดต่อต่างๆตาม
Story Board ที่วางไว้

ความรู้ :
เข้าใจกระบวนทำงานและสามารถสร้างสรรค์งานแอนิเมชันให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
- การคิดวิเคราะห์กระบวนการทำงานและข้อมูลเกี่ยวโปรแกรมการตัดต่อแอนิเมชัน
- การสังเคราะห์ สร้างสรรค์งานแอนิเมชัน
ทักษะ ICT
- การสืบค้นข้อมูล โปรแกรมการตัดต่องานแอนิเมชัน ประเภทต่างๆ
- การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดต่องานแอนิเมชันประเภทต่าง
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและสร้างงานแอนิเมชันให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์งานแอนิเมชัน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่ 7 นี้นักเรียนเรียนรู้การตัดต่อ Animation ทั้งสามรูปแบบ ซึ่งทุกกลุ่มได้เจอปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น 1. กลุ่มของภาวะร้องโลก ปัญหาคือภาพขยับไปมาไม่เลื่นไหล และการแสดงตัวหนังสือบรรยายน้อยจึงอ่านไม่ทันในบางประโยค นักเรียนช่วยกันเสนอวิธีแก้ปัญหาโดยใช้ขาตั้งกล้องเพื่อภาพที่นิ่งไม่ขยับไปมา และเพิ่มเวลาในการแสดงให้กับช่วงที่เป็นบรรยาย 2.กลุ่มขยะ ปัญหาที่พบคือภาพขยับ ตัวละครมีหัวสองหัวเหมือนตัวละครถือหัวของอีกตัวไว้ นักเรียนช่วยกันเสนอวิธีแก้ปัญหาโดยใช้ขาตั้งกล้องเพื่อภาพที่นิ่งไม่ขยับไปมา และเช็คภาพให้ละเอียดก่อนมานำมาตัดต่อ 3. กลุ่มข้าวปลอดสารพิษ ปัญหาที่พบคือการใส่เสียงพากไม่เหมือนตอนที่อัด เสียงใหญ่และยืดยาวไม่ปกติ นักเรียนช่วยกันเสนอวิธีแก้ปัญหาโดยการทดลองฟังหลายๆรอบเพื่อเช็คความสมบูรณ์ในการตัดต่อ 4. กลุ่มอาหารขยะ และกลุ่มเพื่อน ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้มีปัญหาคลายๆกันคือทำยากและภาพมีลายละเอียดน้อย เสร็จช้ากว่าเนื่องจากไม่เคยใช่โปรแกรมมาก่อนในการวาดและตัดต่อ บันทึกข้อมูลไม่เป็นจึงทำให้ต้องวาดภาพใหม่ และใช้เวลานานในการสร้างฉาก และการประสานงานของสมาชิกในกลุ่ม นักเรียนช่วยกันเสนอวิธีแก้ปัญหาโดยการศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมก่อนการทำงาน และวางแผนแบ่งงานกันภายในกลุ่ม ซึงทั้งห้ากลุ่มก็แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ ครูจึงให้โจทย์นักเรียนใหม่ เลือกเรื่องที่จะสร้าง Animation ของกลุ่มอีกครั้ง เขียนเรื่อง และสร้างStory Board ของกลุ่ม โดยเรื่องที่จะทำอีกครั้งจะต้องนำปัญหาที่เจอมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อสร้างงานที่สร้างสรรค์ มีคุณค่าต่อผู้ชม และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในการสร้างรอบนี้นักเรียนทุกกลุ่มได้เลือกวิธีรูปแบบของการสร้างที่เหมาะสมและง่ายต่อการทำงานของกลุ่มมากที่สุดเอง ทั้งห้ากลุ่มเลือกรูปแบบ Stop Motion ในการสร้างสรรค์งาน และทำงานต่อในสัปดาห์หน้าต่อไป

    ตอบลบ