เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "Animation"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสิ่งต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการสร้างชิ้นงานแอนิเมชันประเภทต่างๆเช่น Draw Aninmation, Computer Animation และ Stop Motion ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม

week2


           เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนรวมทั้ง เข้าใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

Week

Input

Process

Output

Outcome
2
11 - 15 ส.ค.
2557หมายเหตุ :
วันที่  11,12 ส.ค. 2557
หยุดชดเชยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โจทย์ :กระบวนการวางแผนการเรียนรู้
Key  Question
 นักเรียนจะวาง แผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้ได้อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้?
เครื่องมือคิด
Round Rubin  : การทำปฏิทินการเรียนรู้ Quarter ที่ 2
Blackboard  Share : หัวข้อเรื่องที่อยากเรียนรู้
Show and Share : นำเสนอปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์
 
Wall  Thinking : ปฏิทินการเรียนรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู (ผู้สร้างการเรียนรู้และใช้คำถามกระตุ้นการคิดเกี่ยวกับการวางแผนปฏิทินการเรียนรู้โครงงาน “Animation  Creator  )
- นักเรียน (ผู้ร่วมเรียนรู้ และทำงานร่วมกับผู้อื่น)

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter 2  นี้อย่างไร?
เชื่อม
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นของหัวข้อเรื่องต่างๆที่มาจากคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ของทุกคน               ( Blackboard  Share)
-ครูให้นักเรียนเขียนสิ่งที่อยากทำ ใน Q.2 คนละ 10 กิจกรรม
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกแบบวางแผนปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์ร่วมกัน (
Round Rubin)
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอปฏิทินของกลุ่ม

ใช้
- นักเรียนเขียนสิ่งที่อยากทำ ใน Q.2 คนละ 10 กิจกรรม
- นักเรียนทุกคนช่วยกันทำปฏิทินของห้องร่วมกัน

(
Show and Share)
- นักเรียนช่วยกันจัดหมวดหมู่ของเรื่องที่จะเรียนรู้และวางแผนปฏิทินห้องร่วมกัน (
Round Rubin)

เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ใช้
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่
2

ชิ้นงาน
- เขียนสิ่งที่อยากทำ
- ปฏิทินการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2

ภาระงาน
การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยว กับการวางแผนปฏิทินการเรียนรู้โครงงาน “Animation  Creator 

ความรู้ :
วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่ต้องการเรียนรู้  เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน  รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม ทำปฏิทินการเรียนรู้
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
- การคิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้

ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆ ได้ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนปฏิทินการเรียนรู้ Topic : Animation Creator พี่ๆ ทุกคนช่วยกันขมวดสิ่งที่อยากเรียนรู้และเรียงลำดับหัวข้อแต่ละสัปดาห์ หลังจากนั้นครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนออกแบบวางแผนปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์ร่วมกันกิจกรรมที่พี่ๆ คิดมาคล้ายคลึงกัน คุณครูจึงใช้วิธีใหม่ โดยให้ทุกคนเขียนกิจกรรมที่อยากทำใน Q.2 คนละ 10 กิจกรรมหรือมากกว่านั้น เช่น เชิญพี่ ป.6 มาให้ความรู้เกี่ยวกับ Animation , อยากจะทำ Animation ด้วยดินน้ำมัน , Flip book , วาดภาพการ์ตูนลายเส้น , เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการถ่ายภาพ , ประดิษฐ์ฉาก , การตัดต่อภาพ ฯลฯ ในวันแต่มา พี่ๆ นำกิจกรรมที่ตัวเองอยากทำออกมาเขียวในกระดาษแต่ละสัปดาห์ เพื่อวางแผนการทำปฏิทิน จากนั้นคุณครูและพี่ๆ ร่วมกันทำปฏิทินการเรียนรู้ Topic : Animation Creator ทั้งร่วมกันสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ค่ะ

    ตอบลบ